Lego Education Min morbror trollkarlen

DSC_0863DSC_0967

Eleverna i åk 5 har nu senast fått bygga scenen när den onda drottningen skenar med sin häst och vagn genom London, efter att ha läst passagen i Min morbror trollkarlen. Eleverna beskriver i sitt bygge det släptåg med människor, poliser, nyfikna och personer hon har stulit smycken och pengar från. Eleverna har även fått skriva kring sitt bygge.

Läsförmågans olika lager

DSC_0935

Att lära sig läsa är en komplex och krävande process, nedan har jag sammanställt de delförmågor som krävs för att uppnå en god läsförmåga. Som speciallärare använder jag detta dokument tillsammans med mina elever i lässvårigheter för att visa hur komplicerad läsningen faktiskt är, eleverna brukar då få en ökad förståelse för de svårigheter de är i och inom vilka områden vi faktiskt behöver träna för att uppnå en högre läsförmåga. Dokumentet kan med fördel användas efter en läs-och skrivutredning för att visa inom vilka områden eleven har svårigheter och där det behövs kompensation eller träning eller båda delar. (klicka på röda länken nedan för att få tillgång till dokumentet)

Läsning lager

Läsförmågans olika lager

Förståelse

Ordförråd

Begreppsutveckling

Bakgrundskunskaper

Akademiskt språk

Genre

Textstruktur

Förmåga

Lässtrategier

 

Ordförråd

Klassifikation av ord

Antonymer och synonymer

Affix och rot

Ord med flera betydelser

Homofoner och homografer

Strategier för inlärning av nya ord

Ursprunget för orden

Idiom och figurativt språk

 

Läsflyt

Korrekthet

Hastighet

Prosodi

 

Ordigenkänning och avkodning

Matcha ljud och stavning

Högfrekventa ord, helordsläsning

Kort/Lång vokal

Konsonantmöten

diftonger

digrafer

Ord med flera stavelser

Sammansatta ord

Sammandragningar

Böjningsformer

Betoning av ljud

 

Fonologisk medvetenhet

Lyssna efter ljud

Rim

Ord i meningar

Stavelser i ord

Hitta och ordna fonem

Jämföra fonem

Ljuda fonem

Segmentering av fonem

Ta bort fonem

Lägga till fonem

Metateser

Läsförståelse, tips på övningar

 

Efter att eleverna läst eller lyssnat på en berättelse kan denna övning vara rolig att göra:

Förberedelse: Skriv ner ett antal frågor på ett enskilt blad och olika typer av svar till varje fråga (2 eller fler alternativ) – elevernas uppgift blir sedan att välja ut korrekt svar utifrån sin förståelse av texten. De rätta svaren går läraren sedan igenom

Exempel på frågor:

Vad hette karaktärerna i berättelsen?

Hur var huvudpersonen?

Hur såg huvudpersonen ut?

Vilket problem skulle lösas?

Hur löste sig problemet?

Var utspelade sig berättelsen?

När utspelade sig berättelsen?

Var berättelsen rolig/sorglig/glädjande?

Vad var sensmoralen i berättelsen?

Etc.

Det finns olika sätt för eleverna att redovisa sina svar:

  1. läsförståelsestig
  2. tipsrunda
  3. läsförståelsetärning
  4. gruppdiskussion
  5. Diskussion i helklass
  6. Legobygge
  7. Grupp/enskild teckning

Hur kan en läsförståelsestig se ut?

Läraren eller en läskompis ansvarar för att ställa frågor kring texten, svarsalternativen läggs på golvet. Eleven väljer det svar han/hon tror är korrekt. Blir svaret fel ber kompisen eller läraren lyfta upp lappen på golvet för att läsa passagen i texten där det rätta svaret finns (finns på baksidan). Eleven väljer då det rätta alternativet. För att öka svårigheten i övningen, öka svarsalternativen med mer närliggande svar. Denna övning kräver mycket förberedelse, ett förslag är att eleverna själva gör uppgifterna åt varandra kring se gemensamma böcker de läser. Istället för en stig kan man för de äldre eleverna lägga alternativen på bänken.

Hur lurade huvudpersonen häxan att lämna vår värld?

DSC_0856

Hur skulle du beskriva huvudpersonens humör?

DSC_0857

Vad heter huvudpersonen?


DSC_0858

Observera, detta är bara exempel, utveckla och försvåra både svar och frågor för att utmana eleverna.