Bedömningsportalen – Skolverket

Har ni varit in och kikat på Bedömningsportalen?

(Text hämtad från Skolverkets hemsida)

Tillgång till bedömningsportalen

För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter.

Vad finns i bedömningsportalen?

Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. Dessa har tidigare legat i olika provbanker.

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

En del material är skyddat

Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt  behöver säkerheten vara hög. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer därför att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Information om hur det här går till har tidigare skickas ut till huvudmän och rektorer. Vänd dig i första hand till din rektor eller huvudman om du har frågor om bedömningsportalen. Huvudmannen är skolans ägare, det vill säga styrelsen till en fristående skola eller kommunen om det rör sig om en kommunal skola.

Huvudmannen registrerar ett konto

När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. I samband med detta skickas även en säkerhetsdosa till den adress som är registerard som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB. Det kan vara en fysisk plats såsom en skola eller en box. Dosan skickas aldrig till huvudmannens privata adress. Om du som huvudman misstänker att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att att huvudmannen registerat sig tar det ca. 1-2 veckor innan säkerhetsdosan kommer.

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Huvudmannen kopplar sedan en rektor till var och en av dessa skolor. 

Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Rektorn behöver ytterligare inloggningsuppgifter i form av en matris. Allt lämnas fysiskt ifrån huvudmannen.

När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare. Rektorn kan också välja att lägga upp provadministratörer som i sin tur registrerar lärarna. Provadministratörerna får lösenord via rektorn för att kunna registrera lärare som ska få tillgång till materialet i portalen. Lärarna får sina inloggningsuppgifter via från rektorn eller provadministratören.

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Vid läsårsstart behöver rektorn logga in och återaktivera lärarnas konton för att de ska kunna fortsätta använda sina inloggningsuppgifter.

Du hittar just nu stöd för bedömning i dessa ämnen på grundskolenivå:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Kemi
 • Matematik
 • Moderna språk
 • Musik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

och i dessa kurser på gymnasial nivå:

 • Biologi 1
 • Engelska 5 och 7
 • Historia 1a1 och 1b
 • Fysik 1 och 2
 • Kemi 1
 • Moderna språk 2, 3 och 4
 • Samhällskunskap 1a1 och 1b
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Svenska som andraspråk 1 och 3

och i dessa kurser inom utbildning i svenska för invandare:

 • Kurs B
 • Kurs C
 • Kurs D

Skolverkets webbplats finns ytterligare bedömningsstöd i flera andra ämnen och kurser som ännu inte har flyttas över till bedömningsportalen

Här finns även Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet.

Från den 1 januari är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Kartläggningen av elevens kunskaper ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Det är en elev som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige och som har börjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Även för andra elever som har varit bosatta utomlands kan det bli aktuellt att göra en bedömning av elevens kunskaper.

Kartläggningsmaterialet

Kartläggningsmaterialet ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Materialet består av tre steg:

Steg 1: Elevens språk och erfarenheter.

https://bp.skolverket.se/web/step_1/start

Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

https://bp.skolverket.se/web/step_2/start

Steg 3: Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen.

Du hittar hela materialet för Steg 1 och Steg 2 i vår bedömningsportal. Det krävs inte inloggning för att få tillgång till materialet. Steg 3 publiceras successivt under våren och kommer finnas i grundskolans alla ämnen utom svenska, svenska som andraspråk och modersmål.

Kartläggningsmaterialet

Obligatoriskt våren 2016

Skolverkets avsikt är att de två första stegen i materialet ska bli obligatoriska för skolor att använda under våren 2016. Dessa steg ska då genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är resultatet av kartläggningen tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det beslutet. Materialet ska då också användas för planering av undervisning och fördelning av undervisningstid.

Steg 3 kan användas för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i de flesta av skolans ämnen. Även det tredje steget ger stöd för planering av elevens fortsatta undervisning.

Från den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för skolorna att bedöma en nyanländ elevs kunskaper. Däremot är ingen del av själva kartläggningsmaterialet obligatoriskt ännu. Skolorna kan själva välja om de vill använda Skolverkets kartläggningsmaterial eller ett annat material.

Den mest lämpade personalen gör kartläggningen

Rektorn utser den personal som är mest lämpad att göra kartläggningen. Personalen måste kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån de kunskaper som kartläggs i varje steg.

Utprövningarna av kartläggningsmaterialet i skolorna har visat att:

 • För Steg 1 och litteracitet i Steg 2 är det viktigt med kompetens inom modersmål, flerspråkighet eller svenska som andraspråk.
 • För numeracitet i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens.
 • För Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Tolkning

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk. Vid behov översätter en tolk så att läraren och eleven förstår varandra. Det kan antingen vara en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller annan person som har koppling till skolan som tolkar.

Läs mer om tolkning (51 kB)

Fler filmade exempel

I anslutning till materialet i Bedömningsportalen finns filmade exempel om de olika delarna av kartläggningen. Det kommer även att publiceras fler filmer under våren 2016. Du hittar även alla filmer på vår Youtube-kanal.

Se alla filmer i vår spellista – Nyanlända elever

Materialet ska användas i pedagogiskt syfte

Kartläggningsmaterialet har ett pedagogiskt syfte och rör därför kartläggning av elevens erfarenheter och kunskaper. Materialet är inte avsett att användas i det inskrivnings- eller introduktionssamtal som skolan ofta har och som tar upp frågor som rör till exempel personuppgifter, hälsa och kost.

Handledning

Här finns övergripande information om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, om genomförandet och om hur materialet kan användas för bedömning, beslut och planering.

 

Information till rektorer och lärare

För att du som lärare eller rektor snabbt ska kunna komma igång finns här ett informationsmaterial där du bland annat får svar på frågor som när en kartläggning ska genomföras, vilka kunskaper som ska kartläggas och hur kartläggningen blir underlag för beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Information till rektorer och lärare (pdf) Lyssna


Arabiska
Engelska (UK)
Franska
Polska
Svenska

 

Tolkning

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk. Vid behov översätter en tolk så att läraren och eleven förstår varandra. Det kan antingen vara en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller annan person som har koppling till skolan som tolkar.

Information om tolkning (pdf) Lyssna


Arabiska
Engelska (UK)
Franska
Polska
Svenska

Filmat exempel: Tolkade samtal

I den här filmen får du träffa Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning. Hon berättar bland annat om vad god tolksed innebär. Du får även ta del av erfarenheter från lärare, tolkar och studiehandledare.

Se filmen nu

 

Anpassning för elever med funktionsnedsättning

Lärarhandledningarna till de olika stegen i kartläggningsmaterialet beskriver hur du kan anpassa kartläggningen så att den fungerar för en elev vars fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad.

Anpassning för elever med funktionsnedsättning (pdf) Lyssna


Arabiska
Engelska (UK)
Franska
Polska
Svenska

 

Filmat exempel: Att inleda och avsluta samtal

I den här filmen får du se exempel på hur du som lärare kan tänka när du inleder och avslutar samtal. I filmen träffar vi läraren Karin som leder några olika samtal med elever med olika bakgrund och åldrar.

Se filmen nu

Information till eleven och elevens vårdnadshavare

Inom kort kommer du här att kunna hitta informationsbrev som kan användas i kommunikationen med eleven och elevens vårdnandshavare. Brevet kommer att finnas översatt till ett antal olika språk.

 

Läs mer på Skolverkets hemsida

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial

 

 

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *