Läslyftet

Vi lärare på skolorna i Kiruna har fått erbjudande att gå Läslyftet som kommer att påbörjas framöver. Jag vill tipsa er om att det finns en hel del material tillgängligt på Läslyftets hemsida. Gå gärna in och kika på materialet, det finns mycket matnyttigt som kan användas redan nu. Du kan titta på filmer, läsa artiklar samt få tillgång till material du kan använda med eleverna.

Gå in på (kopiera länken till din webläsare):

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/portal/laslyftet

Välj sedan portal/årskurs och du ser sedan vilka moduler som är lämpliga för dig att läsa.

Nedan kan du läsa kortfattad information om de olika modulerna, syftet med läslyftet samt hur fortbildningsmodellen är uppbyggd. Du kan också läsa om de två kommande modulerna som riktar sig till pedagogerna inom förskolan, de kommer att finnas tillgängliga sommaren/hösten 2016. Den första heter Flera språk i förskolan och den andra Läsa och skriva i förskolan.

Texten och bilderna nedan är hämtad från Läslyftets hemsida.

 

läslyftet

 

Läslyftets syfte

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, där lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.

Läslyftet vill stärka det kollegiala lärandet och bidra till en förändrad fortbildnings- och undervisningskultur på deltagande skolor. Lärare får möta vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt som kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.

Så fungerar Läslyftet

Läslyftet riktar sig till lärare inom alla ämnen och lärare och förskollärare i förskoleklass. Personal i skolbibliotek kan också medverka. Det kommer också att tas fram stödmaterial för förskolan.

Fortbildningsmaterialet i Läslyftet är indelat i så kallade moduler. Det finns flera moduler att välja mellan och antalet kommer successivt att utökas under tiden som fortbildningen pågår.

Modulerna riktar sig till olika skolformer och årskurser. Det finns moduler som riktar sig till lärare som undervisar i till exempel svenska, NO eller SO. Andra moduler kan lärare i olika ämnen och årskurser arbeta med tillsammans.

Fortbildningsmodellen

Läslyftets fortbildningsmodell följer en arbetsgång som är gemensam för samtliga moduler. Innehållet i modulerna utgör underlag för kollegiala diskussioner, reflektioner över undervisningen och gemensam planering och uppföljning av klassrumsaktiviteter som syftar till att utveckla undervisningen.

Varje modul består av åtta delar som du och dina kollegor ska arbeta med tillsammans. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C, D. Varje moment har en flik med material, bland annat texter, kortare filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Materialet är uppbyggt så att man ska följa den givna ordningen inom varje modul.

sv_modul_forklaring.png
Nedan hittar du en kort förklaring till arbetsgången inom de olika momenten.

<!–

Moment A – individuell förberedelse

I moment A ska du förbereda dig individuellt inför det gemensamma arbetet. I de flesta delar handlar det om att läsa en eller flera artiklar och titta på korta filmer. När ni läser artiklarna och tittar på film bör ni anteckna era reflektioner. De fungerar sedan som underlag för diskussionen i lärargruppen.
Tidsåtgång: 60 minuter.

Moment B – kollegialt arbete

Under den kollegiala träffen reflekterar ni tillsammans över det ni läst, sett och noterat. Därefter planerar ni gemensamt en lektion eller aktivitet som ni ska genomföra i era klasser. Möjligheten att utveckla undervisningen gemensamt är en viktig del av Läslyftet. Utgångspunkten för planeringen är de artiklar som ni har läst, de filmer ni sett och de instruktioner som finns under moment B. Tanken är att ni tillsammans ska diskutera de lektioner ni planerar, ge varandra råd och förslag samt dela med er av kunskaper och erfarenheter.
Tidsåtgång: 90–120 minuter.

Moment C – aktivitet

Moment C innebär att ni genomför den planerade aktiviteten under en lektion med en grupp elever och noterar vad som händer med elevernas förståelse. Om det finns möjlighet kan ni också auskultera hos varandra vid något eller några tillfällen. Tidsåtgång: ingår i den ordinarie undervisningen.
Tidsåtgång: ingår i den ordinarie undervisningen.

Moment D – gemensam uppföljning

Vid denna kollegiala träff diskuterar och reflekterar ni tillsammans över den genomförda aktiviteten/lektionen. Vad gick bra, mindre bra och vad kan förbättras? Vad såg ni av lärande hos eleverna? Här sammanfattar ni även vad ni lärt er under arbetet med den aktuella delen och funderar över vad ni vill ta med er in i fortsatt arbete.
Tidsåtgång: 45–60 minuter.

–>

Främja elevers lärande i NO, I [Läs mer]

Modulens syfte är att ge ämneslärare ökad medvetenhet om lärandets språkliga dimensioner och möjlighet att utveckla didaktiska verktyg som stöttar elevernas kunskapsutveckling i NO-ämnena.Modulen riktar sig primärt till lärare i de naturorienterade ämnena i årskurs 4-9.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Främja elevers lärande i NO, I

Främja elevers lärande i NO, II [Läs mer]

Modulen ger verktyg för lärare att fördjupa sitt språkutvecklande förhållningssätt. Modulen riktar sig primärt till lärare i de naturorienterade ämnena i årskurs 4-9.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Främja elevers lärande i NO, II

Främja elevers lärande i SO [Läs mer]

Modulens syfte är att ge ämneslärare ökad medvetenhet om lärandets språkliga dimensioner och möjlighet att utveckla didaktiska verktyg som stöttar elevernas kunskapsutveckling i SO-ämnena. Modulen riktar sig primärt till lärare i de samhällsorienterade ämnena i årskurs 4-9.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Främja elevers lärande i SO

Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen [Läs mer]

Syftet med modulen är att ge teoretisk kunskap och didaktiska redskap i hur man arbetar med ett kritiskt, undersökande och handlingsinriktat förhållningssätt vid läsning, samtalande kring och skrivande av olika texter. Målgrupp: F-6

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Kritiskt textarbete

Läsa och skriva i alla ämnen [Läs mer]

Syftet med modulen är att ge teoretisk kunskap om läsprocessen och språkutvecklande arbetssätt samt didaktiska förhållningssätt för att planera och organisera för en inkluderande undervisning där eleverna läser, skriver och lär i alla ämnen. Primär målgrupp: lärare i åk 1-3

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Läsa och skriva i alla ämnen

Lässtrategier för sakprosa [Läs mer]

Modulen handlar om lässtrategier för sakprosa och visar hur en explicit undervisning om läsning kan utveckla en mer komplex läsförståelse hos eleverna. I modulen får lärare redskap för att hjälpa elever att utveckla sitt läsande och sin förståelse av olika slags sakprosatexter. Modulen riktar sig i första hand till lärare i svenska och svenska som andra språk i årskurs 4-9.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Lässtrategier för sakprosa

Samtal om text [Läs mer]

Modulen behandlar olika modeller för strukturerade samtal om text. Dessutom diskuteras samtalets betydelse för lärandet. Syftet är att ge didaktiska verktyg för planering och genomförande av samtal om olika sorters texter. Målgrupp: lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1-9

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Samtal om text

Skriva i alla ämnen [Läs mer]

Modulen handlar om skrivande i olika sammanhang och ämnen. I modulen presenteras en modell för hur undervisningen kan utgå från texters syfte och funktion. Målgrupp: lärare i skolans alla ämnen i årskurs 4-6

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Skriva i alla ämnen”

Stimulera läsintresse [Läs mer]

Modulen visar hur skolbibliotek kan användas som resurs i skolan och hur samverkan kan stödja elevernas lärande. De som arbetar med modulen får möta olika metoder som kan användas för att skapa intresse för läsning. Målet är att skapa en skola som är en läsande miljö och där detta blir tydligt och synligt. Modulen riktar sig till lärare, förskollärare och skolbibliotekarier som arbetar med elever i förskoleklass och i grundskolan, årskurs 1-9. Tanken är att lärare och skolbibliotekarier ska samarbeta i arbetet med modulen men det är också möjligt att genomföra modulen utan en skolbibliotekaries medverkan.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Stimulera läsintresse

Strukturerad läs- och skrivundervisning [Läs mer]

Syftet med modulen är att ge lärare verktyg att på ett strukturerat och systematiskt sätt arbeta med elevers läsförståelse genom olika stödstrukturer, t ex textsamtal. Målgrupp: lärare som undervisar i grundsärskolan oavsett inriktning och årskurs.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Strukturerad läs- och skrivundervisning

Tematiska arbetssätt och digitala verktyg [Läs mer]

Modulen visar hur lärare genom kommunikationsstöd och olika arbetsformer kan stötta elever i deras läs- och skrivutveckling. Modulen riktar sig primärt till lärare i grundsärskolan.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Tematiska arbetssätt och digitala verktyg”

Tolka och skriva text i skolans alla ämnen [Läs mer]

Modulen handlar både om elevers läsande och om deras skrivande. Elever möter en rad olika texter och uppgifter i klassrummet i de olika skolämnena som alla ställer olika krav på dem vad gäller läs- och skrivförmåga. I modulen får lärare redskap så att de kan stötta eleverna vid alla dessa textmöten. Modulen riktar sig primärt till lärare i årskurs 1-9 i skolans alla ämnen.

Läs intervjun med modulens vetenskapliga ledare

Sammanfattning av modulen (pdf)

Till modulen: ”Tolka och skriva text

 

Moduler för förskolan

Förskolan omfattas inte av Läslyftets statsbidrag. Det kommer emellertid tas fram fortbildningsmaterial som riktar sig till personal i förskolan. Detta gör att det ändå är möjligt att organisera arbete med Läslyftet i förskolan. Materialet blir tillgängligt från och med hösten 2016 och kommer att finnas på Läs- och skrivportalen.

Skolverket tar fram två moduler för förskolan inför höstterminen 2016. Arbetet med modulerna pågår under vårterminen 2016 och de kommer att publiceras så fort de är klara, förhoppningsvis före sommaren. Informationen är preliminär och ändringar kan ske beträffande både modulnamn och modulernas innehåll.

Båda modulerna riktar sig till all personal inom förskolan. Modulerna handlar om arbetet med både yngre och äldre barn.

Flera språk i förskolan

Modulen utgår från Skolverkets stödmaterial ”Flera språk i förskolan”.

Modulen kommer att handla om hur man kan ge barn som talar flera språk möjlighet att utveckla både svenska och sitt eller sina modersmål. I modulen betonas såväl personalens förhållningssätt som den språkliga stimulansen. En viktig utgångspunkt i modulen är att flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället.

Läsa och skriva i förskolan

Modulen kommer att handla om hur personalen på förskolan kan arbeta för att uppmuntra och väcka intresse för skriftspråket. I modulen presenteras verktyg för att arbeta med högläsning, samtal om text och berättande. Dessutom visar modulen hur läsande förebilder och läsmiljö kan stimulera barnens språkutveckling.

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *