Lässatsning på förskolan ger resultat i åk 3

DSC_0932

 

Kanske något Kiruna Kommun hade kunnat inspireras av?

I Mölndal arbetar man aktivt på flera förskolor med att stärka barnens läslust och förståelse kring böcker genom att uppmuntra förskolorna att litteraturprofilera sig.

Förskolan och folkbiblioteken i Mölndal har utvecklat ett samarbete för barns språk- och läsutveckling under drygt tio år. Den främsta anledningen till att Mölndals förskolor började arbeta med en litteraturprofil var att man ville stimulera barnens språk- och läs­utveckling och uppmuntra dem att reflektera över text och bild genom en riklig tillgång till litteratur och detta målmedvetna arbetet har gett resultat. Projektet inleddes av förskolepersonal i ett möte med en lika engagerad barnbibliotekarie och projektet har med tiden blivit ett vardagsarbete som många av förskolorna i Mölndal anammat och kommunen har genom diplomering försökt säkerställa alla viktiga moment som bör finnas med i en litteraturprofilerad förskola.  Både barnen, förskolelärarna, bibliotekarierna och föräldrarna har gagnats av detta arbete. Föräldrarna har fått stöd i att ansvara för barnens dagliga språkutveckling i hemmet genom daglig läsning och med stöd av de böcker och den kunskap som funnits på förskolorna och biblioteken.

Det finns stora vinster med att arbeta på detta sätt har det visat sig – skoleleverna som gått på en litteraturprofilerad förskola har mycket bättre resultat på nationella proven i åk 3 än riksgenomsnittet. Dessa resultat framkom i en utvärdering genomförd av lektor Ann-Katrin Svensson vid Högskolan i Borås. Hennes undersökning visar även att barnen på dessa förskolor föredrar böcker framför andra aktiviteter på förskolan. Barnen vet hur man samtalar kring litteraturen, de vet också hur man använder bibliotek. De har dessutom mycket större tillgång till litteratur och berättelser än som är vanligt på andra förskolor något som nu alltså har visat sig ge effekt på måluppfyllelsen längre fram under skoltiden.

På dessa förskolor läser personalen med barnen, inte för dem. Förskollärarna har också förändrat sin syn på hur man kan arbeta med litteraturen, de har lärt sig läsa bilder, bearbetar litteraturen genom drama, bilder, digitalt, musik o.s.v. och har en större nyfikenhet på litteratur jämfört med personal på andra förskolor. Mycket tid ägnas åt att samtala och diskutera om böckerna, sätta igång barnens fantasi och bygga upp språket och främja språk och läsutvecklingen.

Det finns många bokprojekt på förskolor runtom i Sverige men inte många som är så intensiva eller håller i under en sådan lång period. Barnen får med sig en berättarförmåga och ett stort ordförråd under förskoletiden och sedan då de börjar skolan

Det handlar om att sätta igång barnens fantasi för att främja deras språk- och läsutveckling. – Vi läser aldrig böcker rakt upp och ned. Vi diskuterar mycket, då får vi in språket,

Även bibliotekarierna har gynnats av projektet: de har fått större insikt i hur förskolorna använder litteraturen, de har förändrat sitt arbetssätt, utbildar och inspirerar både förskolepersonal och föräldrar, samt har utvecklat och fördjupat sin kunskap om litteratur för barn.

En viktig aspekt Ann-Katrin Svensson lyfter fram är att det är negativt att förskolorna inte har möjlighet att få bidrag för att delta i den statliga satsningen Läslyftet (vilket jag håller med om personligen!!!). Hon säger:

— Det är så misslyckat att man inte har förstått de tidiga årens betydelse för kommande skolresultat, säger Ann-Katrin Svensson och hänvisar till att forskning har visat att barn som tidigt blir positiva till läsning och litteratur blir mer motiverade att träna upp sin förmåga att själva ta del av och förstå det som står i böckerna.

Hon tycker också att alla förskolor borde ha tillgång till ett eget bibliotek (håller med om detta också!):

— Det finns i dag förskolor som har mindre än en bok per inskrivet barn. Dessutom är det många som förvarar sina böcker i inlåsta förråd som barnen inte har tillgång till. Det medför att barnen går miste om att uppleva bokglädje i förskolan, säger Ann-Katrin Svensson.

För att bli en diplomerad litteraturprofilerad förskola gäller följande:

FÖRSKOLA MED LITTERATURPROFIL

Kriterier för en förskola med litteraturprofil finns fastställda av förvaltningschef BoU och är godkända av bibliotekschef.

• Förskolor som uppfyller kriterierna får en diplomering som bekräftar profilen. Det sker genom att en av förvaltningschefen utsedd person/grupp går igenom att kriterierna är uppfyllda/har förutsättningar att uppfyllas.

• Förskolorna anger i sin verksamhetsplan mål, process, förutsättningar och dokumentation som knyter an till profilen (september) och följer i verksamhetsberättelsen upp resultatet (augusti).

• Vartannat år görs en revision som underlag för fortsatt diplomering

Kriterier

En förskola med litteraturprofil använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och samverkar aktivt med biblioteket

PERSONALEN

Pedagogerna väljer böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt och organiserar positiva lässtunder på förskolan varje dag. I förskolans kompetensplan ingår varje år fortbildning kring läsfrämjande åtgärder och språkutveckling. Folkbibliotekets barnbibliotekarie presenterar nya böcker varje år. Vid nyrekrytering framgår tydligt förskolans profil och krav som ställs på sökanden. Nyanställda får en grundlig genomgång av arbetssätt och metoder. Pedagogerna sprider kunskaper och stimulerar andra förskolor i kommunen till ett medvetet arbetssätt kring böcker och läsning.

FÖRSKOLAN

Förskolan har ett bra grundbestånd av böcker som kontinuerligt förnyas. Böcker finns synliga och tillgängliga för barnen. Barnbibliotekarien vägleder vid inköpen. Böcker och/eller sagor används alltid i temaarbetet. Förskolan har ett nära samarbete med folkbiblioteket och alla barn besöker bokbuss alternativt bibliotek minst två gånger per år. Verksamheten organiseras så att tid finns att planera, genomföra och utvärdera profilen.

FÖRÄLDRAR

Nya föräldrar informeras i samband med placeringen och under inskolningen om profilen. Föräldrar får varje år kunskaper om läsningens betydelse för barn vid någon sammankomst på förskolan. Böcker att ta hem för läsning finns på förskolan exempelvis genom bokpåsar.

 

(Det här kan man läsa på en av de litteraturprofilerade förskolornas hemsida)

Glasbergets förskola i Mölndal

Vi arbetar tematiskt med sagor som grund för barns utveckling och lärande.

Sagan som arbetssätt

Med stor omsorg väljer vi varje år en ny saga som sedan ligger till grund för vårt arbete med de olika delarna i förskolans läroplan. Det är ett arbetssätt som gör att barnen utvecklas och lär sig om sin omvärld på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Litteraturprofil

I samarbete med Mölndals stadsbibliotek är Glasbergets förskola sedan 2010 en litteraturprofilerad förskola.

En förskola med litteraturprofil:

 • Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet
 • Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning
 • Samverkar aktivt med biblioteket
 • Vi strävar efter att
 • Barnen utvecklar fantasi och möjlighet till att se saker i fler dimensioner
 • Barnen får ett intresse och engagemang för böcker
 • Barnens ordförråd berikas
 • Barnen får goda förutsättningar för kommande läs- och skrivinlärning
 • Barnen blir goda läsare årskurs 3
 • Metoder
 • Vi använder sagan som grund för barns lärande och utveckling
 • Har en inbjudande litterär miljö på avdelningarna
 • Vi samtalar/reflekterar med barnen om böcker
 • Erbjuder barnen lässtunder med guldkant
 • Erbjuder böcker för hemlån

Läs mer om projektet i Mölndal här:

http://bibliotek.molndal.se/documents/10844/18556/L%C3%A4sfr%C3%A4mjande+samarbete+i+M%C3%B6lndal.pdf/de65ced8-cf43-4420-8644-83eb4f20e2bd

http://docplayer.se/5433847-Lasframjande-litteraturprofil-ett-samarbete-mellan-bibliotek-och-forskoleverksamhet-i-molndals-stad.html

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *