Venn-diagram

Hur kan man arbeta med Venn-diagram?

 

Olikheter            Likheter                Olikheter

venn diagram blank

Då eleverna läser skönlitterära texter kan de jämföra:

 • karaktärer
 • miljöer
 • sagor/fabler
 • böcker av samma författare ex Astrid Lindgren
 • etc

Vid läsandet av faktatexter kan eleverna jämföra:

 •  världsreligioner
 • grundämnen
 •  länder
 • folkslag
 • de två världskrigen
 • ledare
 • djur
 • planeter
 • etc

 

Färdiga organisatörer läsning

bok1

 

Hur kan en färdig grafisk organisatör se ut när syftet är att eleverna ska få en djupare förståelse för texten? Nedan följer några exempel på sådana dokument:

Nedan kan ni även ladda ner dokumenten för utskrift (klicka på röda texten nedan)

Analys av person i bok el text

Frågor kring en berättelse

Faktatext

Händesle och problemanalys

 

Analys av person i text/bok

 

Text/Bok:

 

Personens namn:

 

Finns det något personen gjorde som du skulle vilja ändra på? Förklara.

 

 

Hur skulle personen kunnat göra istället? Förklara.

 

 

 

Finns det någonting som personen gjorde bra? Förklara.

 

 

 

 

 

Frågor kring en berättelse

Vem/vilka är huvudpersonerna i berättelsen?

 

 

Vad är problemet eller konflikten i berättelsen?

 

 

Var och när utspelar sig berättelsen?

 

 

Hur löser sig problemet i berättelsen?

 

 

 

Faktatext

Vem eller vad handlar texten om?

 

Vad händer?

 

När händer det?

 

Var händer det?

 

Varför har denna text skrivits?

 

 

Tre nya ord jag lärt mig

1.___________________

Betydelse:

2.______________________

Betydelse:

3.______________________

Betydelse:

 

En sak jag lärde mig då jag läste texten:

 

 

 

Händelse- och problemanalys

1. Kände du att du var del av berättelsen? Förklara

 

2. Kunde du förutspå slutet? Förklara

 

3. Vilken del av berättelsen var bäst? Förklara

 

4.Vilken/vilka typ/typer av problem hade författaren skapat?

(människa<->natur; människa<->jaget;   människa<->samhälle;

människa<->människa)

 

5. Beskriv det viktigaste problemet i berättelsen.

 

6. Vad försökte huvudpersonen i berättelsen åstadkomma?

 

7. Hur löstes det viktigaste problemet i berättelsen?

 

Framgångsfaktorer vid användningen av grafiska organisatörer

 

 

1.Regelbundenhet

 • Välj ut några modeller som du använder
 • Ha rutin för hur/när du använder dem i klassrummet

2.Tydlighet

 • Begränsa antalet idéer.
 • Ge tydliga instruktioner för hur de olika organisatörerna ska användas . Modellera, ge färdiga exempel.

3.Kreativitet

 • Använd dem under olika typer av lektioner/ämne
 • Använd dem i hemläxor/förhör
 • Lägg till illustrationer
 • Använd dem enskilt, par, gruppvis eller i helklass

Grafiska organisatörer

la-structure-et-lenregistrement

 

Vad är en grafisk organisatör/grafisk tankekarta?

Grafiska organisatörer tydliggör begrepp eller relationer mellan begrepp i en text genom att använda diagram. Grafiska organisatörer kan även kallas kartor, grafer, tabeller, ramar eller kluster.

Oberoende av ordvalet, så kan dessa organisatörer hjälpa läsare att fokusera på det viktiga i en text.

Grafiska organisatörer kan:

 • hjälpa elever att fokusera på textstrukturen medan de läser
 • ge eleverna verktyg att undersöka och visa på relationer i texten
 • hjälpa elever att skriva välorganiserade sammanfattningar av texter.
 • Exempel på grafiska organisatörer är:
 • Venn-diagram; används för att jämföra eller se kontrasterna mellan två källor. Ex vid jämförelsen av två Astrid Lindgren böcker.
 • Storyboard/ händelsekedja; används för att se kronologin i en text. Ex, göra en lista över hur man borstar tänderna
 • Story Map/berättelsekarta; används för att kartlägga strukturen i en berättelse. Dessa kan organiseras till skönlitterära texter eller faktatexter. Ex beskriva karaktärerna, miljön, händelser, problem, upprinnelsen i en skönlitterär text, i en faktatext bör dock huvudtanken samt detaljer bli identifierade.
 • Orsak/verkan; används för att illustrera orsak och effekter berättade i en text. Ex.   Att stanna i solen för länge kan leda till en smärtsam solbränna

Fördelarna med att använda grafiska tankekartor

 • Innehållet är lättare att lära sig och förstå
 • Innehållet är mer kärnfullt, mindre ”luddigt”
 • Hjälper eleverna att separera vad som är viktigt och mindre viktigt
 • Reducerar kraven på information som ska behandlas
 • Eleven får mindre semantisk information för att förstå innehållet
 • Lättare att förstå innehållet då informationen är tydligt strukturerad
 • Eleverna blir mer strategiska i sitt lärande
 • Läs- och skrivförmågan förbättras
 • Kommunikationsförmågan förbättras
 • Den analytiska, kritiska och kreativa förmågan utvecklas